MOS WOLA Warszawa

https://moswola.pl/mos/o-nas/st/6165,STATUT-Stowarzyszenia-Absolwentow-i-Przyjaciol-MOS-Wola-Warszawa.html
19.07.2024, 01:34

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół MOS Wola Warszawa

STATUT

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ MOS WOLA Warszawa

 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ MOS WOLA WARSZAWA , zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2. 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również za granicą, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§ 3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającą osobowość prawną.

 

§ 4. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

 

§ 5. 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie może rozwijać swoją działalność w ramach przynależności do instytucji pożytku publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 6. 1. Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.

2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7. 1. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i pieczątek wyróżniających je spośród innych organizacji, według zatwierdzonego przez Zarząd wzoru.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się logo, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 8. 1. Stowarzyszenie może tworzyć wewnętrzne komórki organizacyjne, w tym Biuro Stowarzyszenia.

2. Wewnętrzne komórki organizacyjne tworzone są na podstawie uchwały Zarządu.

3. Członkowie Stowarzyszenia dla podejmowania szczególnych inicjatyw mogą powoływać grupy robocze działające w formie Komisji.

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i środki działania

 

§ 9. 1. Celem Stowarzyszenia jest integracja członków Stowarzyszenia, absolwentów i przyjaciół:

- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 Dzielnicy Warszawa Wola zwanego dalej Ośrodkiem

- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego WOLA przy MOS zwanego dalej Klubem

- zainteresowanych krzewieniem, umacnianiem i kultywowaniem tradycji związanych z Ośrodkiem i Klubem oraz podejmowaniem różnego rodzaju inicjatyw w zakresie dalszego rozwoju Ośrodka i Klubu, a także tworzenia warunków do rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Cel Stowarzyszenia jego członkowie realizują przy poszanowaniu prawa, we współpracy z innymi osobami, z poszanowaniem priorytetu wszechstronnego rozwoju osób, do których odnoszą się działania Stowarzyszenia.

3. Tożsamość Stowarzyszenia kształtowana jest w oparciu o zasady:

1) tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,

2) działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej oraz wolontariatu,

3) propagowanie wartości uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play,

4) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków stowarzyszenia oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych.

4. Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz Ośrodka i Klubu,

2) krzewienie, umacnianie i kultywowanie tradycji związanych z Ośrodkiem i Klubem,

3) upowszechnianie wiedzy o przeszłości i teraźniejszości Ośrodka i Klubu,

4) kreowanie dobrego wizerunku Ośrodka i Klubu,

5) inicjowanie działań w zakresie promocji Ośrodka i Klubu na terenie miasta Warszawy,

województwa mazowieckiego, całego kraju, a także na arenie międzynarodowej,

6) współpraca z władzami rządowymi oraz samorządowymi miasta Warszawy, dzielnicy Wola, województwa mazowieckiego i kraju oraz pozostałymi organizacjami samorządowymi,

sportowymi i społecznymi tamże, które będą zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, w zakresie jego wszechstronnego rozwoju i promocji,

7) współpraca z władzami Ośrodka i Klubu przy realizacji nałożonych zadań,

8) promocja talentów sportowych uczestników zajęć w Ośrodku i w Klubie, pomoc w ich rozwijaniu,

9) inspirowanie powstania wydawnictw i dokumentów integralnie związanych z historią oraz bieżącymi sprawami Ośrodka i Klubu,

10) inicjowanie i współpraca przy organizacji imprez sportowych, rocznicowych i innych, mających swoje miejsce na terenie miasta Warszawy promujących funkcjonowanie i rozwój Ośrodka i Klubu,

11) współpraca i patronat nad organizacją i przebiegiem zjazdów absolwentów z okazji rocznic Ośrodka i Klubu,

12) współpraca przy gromadzeniu zbiorów i dokumentów archiwalnych związanych z historią Ośrodka i Klubu i ich absolwentów,

13) inicjowanie i organizowanie zjazdów, konferencji, wystaw, spotkań, oraz różnych

imprez dotyczących historii, promocji i rozwoju Ośrodka, Klubu i Stowarzyszenia,

14) integrowanie osób niepełnosprawnych,

15) działalności wspomagającej rozwój inicjatyw sportowych w dziedzinie piłki siatkowej,

16) zwiększenie integracji biznesowego środowiska Warszawy, wykorzystując popularność piłki siatkowej;

 

§ 10. 1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. podejmowanie działań mających na celu promowanie walorów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych Ośrodka i Klubu oraz Stowarzyszenia,

 2. inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, organizowanie i prowadzenie różnych form samokształcenia i kształcenia,

 3. współdziałanie z organami administracji rządowej, władzami samorządowymi, środkami masowego przekazu, środowiskami i organizacjami biznesowymi, wyższymi uczelniami, zakładami pracy i instytucjami, klubami i związkami sportowymi,

 4. współpracę z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców Ośrodka w organizowaniu imprez sportowych, uroczystości rocznicowych, wymiany międzynarodowej,

 5. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych,

 6. organizowanie szkoleń, konferencji i spotkań na terenie Ośrodka , Klubu i na terenie kraju,

 7. organizowanie akcji charytatywnych i integracyjnych,

 8. organizowanie zjazdów absolwentów Ośrodka i Klubu,

 9. prowadzenie witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Ośrodka, Klubu i Stowarzyszenia,

 10. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 11. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.

 12. realizowanie zlecanych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 13. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych

lub zbliżonych celach działania,

 

2. Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe na realizację zadań określonych w niniejszym Statucie w szczególności poprzez:

1) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej i funduszy celowych na pomoc rzeczową i materialną dla Ośrodka, Klubu i ich uczestników oraz Stowarzyszenia,

2) organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych,

3) ze składek członkowskich.

 

 

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, podejmowanej w celu zabezpieczenia realizacji jego celów statutowych jest prowadzenie własnej działalności edukacyjnej, produkcyjnej, handlowej i usługowej, na własny rachunek lub w pośrednictwie, - przy czym, o ile dla prowadzenia określonej działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, to działalność taką Stowarzyszenie podejmuje po ich uzyskaniu, w następujących zakresach:

1) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD70.21.Z

2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z

3) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z

4) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A

5) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B

6) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C

7) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D

8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.90.Z

9) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z

10) Działalność związana z zatrudnieniem PKD 78

11) Działalność związana z organizowaniem imprez turystycznych PKD 79

12) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z

13) Gimnazja PKD 85.31.A

14) Pozostałe formy edukacji PKD 85.5

15) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z

16) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z

17) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją PKD 90

18) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją PKD 93

19) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z

 

ROZDZIAŁ 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 11. 1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o zgłoszenie do przystąpienia w formie pisemnej deklaracji.

4. Treść i wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 12. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych będąca absolwentem lub sympatykiem Ośrodka lub Klubu i akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego ustanowionego, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia, Ośrodka lub Klubu.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej na wniosek Zarządu.

6. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich,

 

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) prawo do uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz posiedzeniach władz, do których został wybrany,

3) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów i projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,

4) zgłaszania różnego rodzaju inicjatyw i form wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia,

5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

3) regularnie opłacać składkę członkowską,

4) na bieżąco aktualizować dane zawarte w deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 

§ 14. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 24 miesiące,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, na skutek naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia oraz zasad etyki moralnej i współżycia koleżeńskiego,

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, następującego na podstawie uchwały władz Stowarzyszenia.

2. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, informując jednocześnie o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.

4. Powyższe zasady mają zastosowanie w stosunku do osób, którym odmówiono prawa członkostwa.

 

ROZDZIAŁ 4

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15. Statutowymi władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16. 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

2. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wybory wszystkich władz Stowarzyszenia, przeprowadzane są w głosowaniu bezpośrednim, jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić, że określone głosowania w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia będą przeprowadzane w sposób tajny.

 

§ 17. 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów.

2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków poszczególnych władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.

3. Uzupełnienie składu poszczególnych władz Stowarzyszenia przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy, zwykłą większością głosów.

 

§ 18. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 

§ 19. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, przysługuje na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jeden głos.

3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd powiadamia na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,

2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut od pierwszego terminu, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania,

3) w przypadku podejmowania uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub zmian w Statucie uchwały podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

7. Wybory władz Stowarzyszenia, o ile Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie postanowi inaczej, odbywają się w sposób jawny.

 

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołanie jako zwyczajne lub jako nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane jako Sprawozdawcze lub jako Sprawozdawczo – Wyborcze.

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno się odbyć raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca. Nie zwołuje się Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w roku, w którym ma się odbyć Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno się odbyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia kadencji.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego wniosku lub żądania.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie przewodniczący, sekretarz i członek, którzy są wybierani przez uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

10. Członkowie ustępujących władz nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i komisji powoływanych podczas jego obrad.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności w upływającej kadencji.

2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej w upływającej kadencji.

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi.

4. Dokonywanie wyboru:

1) Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2) Prezesa Zarządu,

3) pozostałych członków Zarządu,

4) członków Komisji Rewizyjnej.

5. Odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

6. Uchwalenie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie uchwał określających główne kierunki działania Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez Stowarzyszenie nieruchomości.

9. Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie.

10. Uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach władz Stowarzyszenia.

11. Uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek przez członków Stowarzyszenia.

12. Uchwalanie wzorów odznak, wyróżnień i tytułów honorowych Stowarzyszenia.

13. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

14. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu.

15. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

16. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji.

17. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, wyróżnień i tytułów honorowych Stowarzyszenia.

18. Ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia.

19. Ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania.

20. Podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

21. Podejmowanie uchwał w sprawie formy głosowania (jawnego lub tajnego).

22. Podejmowanie wszystkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych

zadań Stowarzyszenia, niezastrzeżonych dla innych organów statutowych Stowarzyszenia.

23. Podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów oraz o podziale i przeznaczeniu jego mienia.

 

§ 22. Zarząd

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. Po upływie kadencji Zarządu pełni on swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu.

4. Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu, a następnie na wniosek Prezesa pozostałych członków Zarządu. Tak utworzony Zarząd, na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

5. Zarząd lub jego poszczególnych członków może odwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w każdym czasie.

 

§ 23. Do zadań zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 2. ustalenie planów działania oraz budżetu preliminarza wpływów i wydatków Stowarzyszenia,

 3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu,

 4. zwoływanie przynajmniej raz w roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 6. określenie zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dbałość o jej prawidłowość,

 7. ustalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

 8. składanie na dorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia,

 9. zatwierdzanie powstania i zasad działania komisji problemowych oraz ich rozwiązywanie,

 10. zatrudnianie Dyrektora Biura Stowarzyszenia i ustalenie jego obowiązków, uprawnień i koordynowanie jego pracy,

 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie w poczet członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

 12. przyznawanie stypendiów i pomocy materialnej uczestnikom zajęć w Ośrodku, Klubie

i członkom Stowarzyszenia.

 

§ 24. 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

2. Zarząd wypełnia funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura Stowarzyszenia, a w wypadku, gdy nie został on zatrudniony, również wobec innych pracowników Stowarzyszenia.

3. Zarząd może wyznaczyć członka odpowiedzialnego za prawidłowość rozliczeń finansowych oraz właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej i księgowej.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ składu Zarządu. Uchwały podpisuje prezes i sekretarz.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest członek Zarządu każdorazowo wyznaczony przez Zarząd, z zastrzeżeniem pkt.6.

6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań, a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 25. Komisja Rewizyjna

1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród członków Stowarzyszenia.

3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru.

7. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.

8. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji i członka Komisji.

 

§ 26. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich więcej niż połowa członków Komisji, w tym Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Obradami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez poszczególnych członków Komisji.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

6. Przebieg posiedzenia Komisji Rewizyjnej jest protokołowany. Protokół jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

7. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 27. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 2. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,

 3. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,

 4. kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

 5. występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, wraz z określaniem terminów ich realizacji,

 6. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie bezczynności Zarządu lub jego poszczególnych członków,

 7. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,

 8. składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

 9. opiniowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,

10) opiniowanie wniosku Zarządu o utworzeniu Biura Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od poszczególnych członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 

ROZDZIAŁ 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 28. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek i opłat członkowskich,

2) dochodów z własnej działalności statutowej i majątku Stowarzyszenia,

3) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,

4) dotacji budżetowych, subwencji, grantów, itp.,

5) wpływy z loterii i aukcji,

6) innych wpływów i przychodów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 29. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może pokrywać uzasadnione koszty poniesione przez członków władz w związku z wykonywaniem czynności wynikających z pełnienia funkcji, w ich rzeczywistej wysokości lub na ogólnie obowiązujących zasadach dotyczących delegacji. Niezbędnym warunkiem jest posiadanie przez Stowarzyszenie środków finansowych na ten cel.

4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, winny być przechowywane w banku na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 

ROZDZIAŁ 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30. Zmiana Statutu dokonywana jest na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowanej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji na skonkretyzowany cel związany z rozwojem piłki siatkowej, podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała rozwiązująca Stowarzyszenie określa skład Komisji Likwidacyjnej lub osoby odpowiedzialne za likwidację Stowarzyszenia.

 

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia:

Opcje strony