Zasady rekrutacji do MOS

Zasady rekrutacji do MOS

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na zajęcia stałe
do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6
na rok szkolny 2023/2024
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach MOS Nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację.

Kandydatem do uczestnictwa w zajęciach nazywamy dzieci i młodzież, które nie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez MOS Nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację.

Deklaracją kontynuacji nazywamy wniosek wypełniany przez rodziców/prawnych opiekunów, lub pełnoletniego kandydata/uczestnika dostępny do pobrania po zalogowaniu  w elektronicznym systemie rekrutacji przed rozpoczęciem  I etapu rekrutacji.

Wnioskiem zgłoszeniowym nazywamy wniosek wypełniany przez rodziców/prawnych opiekunów, lub pełnoletniego kandydata/uczestnika dostępny do pobrania po zalogowaniu  w elektronicznym systemie rekrutacji.

§2

Dyrektor placówki przeprowadza rekrutację wspomaganą systemem informatycznym. Adres elektronicznego systemu rekrutacji do placówek pozaszkolnych: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

§3

Przy rekrutacji na zajęcia sportowe w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, niezbędne jest przedstawienie/przesłanie skanu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydata.

§4

Do MOS Nr 6 na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania na rok szkolny 2023/2024 przyjmuje się:

 1. Osoby będące uczestnikami w roku poprzedzającym, po złożeniu deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonym terminie opisanym w §16. Dokument do pobrania po zalogowaniu  w elektronicznym systemie rekrutacji;
 2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletnich kandydatów  – w przypadku gdy kandydat nie uczestniczył w zajęciach w roku poprzedzającym rekrutację, wg. zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2023/2024;
 3. W przypadku gdy ośrodek dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi po zakończonej rekrutacji przez cały rok szkolny.

§5

Wniosek zgłoszeniowy zawiera:

 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL kandydata/uczestnika, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata pełnoletniego imiona rodziców;
 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata/uczestnika pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;
 4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata/uczestnika pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
 5. Formularz może zawierać inne informacje, istotne przy uczestnictwie w zajęciach w placówce.

§6

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  ośrodka.

 1. Udział w pracach komisji odbywa się w ramach wynagrodzenia nauczyciela/pracownika administracji.
 2. Skład komisji rekrutacyjnych może się powtarzać przy wszystkich grupach.
 3. Dyrektor placówki określa regulamin prac komisji.
 4. W skład komisji wchodzą  nauczyciele oraz pracownicy administracji, a na czele komisji stoi przewodniczący wskazany przez dyrektora.

§7

Osoby będące uczestnikami zajęć MOS nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację są automatycznie przyjęte za zajęcia programowe MOS Nr 6 po spełnieniu wymogu o którym mowa w §4, pkt. a. Rekrutacja odbywa się na pozostałe wolne miejsca spośród kandydatów, którzy złożą deklarację, o których mowa w §4, pkt. b.

§8

Dyrektor MOS Nr 6 może zorganizować badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. Warunki przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala Rada Pedagogiczna. RP ustala również definicję pozytywnego wyniku. Badanie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w ustalonym terminie.

§9

Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych jest większa liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik niż wolnych miejsc pod uwagę bierze się kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 3. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą;.

§10

W przypadku, o którym mowa w §8 rodzic kandydata w terminie określonym przez dyrektora jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio poniższych dokumentów poświadczających kryteria ustawowe (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe):

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 127, poz. 2046 i 1948),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

§11

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta St. Warszawy z dn. 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia o których mowa w §12.

§12

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria samorządowe z następującą punktacją tj.:

 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat mieszkający na terenie m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 1 pkt;
 2. uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne:
  • w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa - 1 pkt,
  • w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań – 1 pkt,
  • w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej - 1 pkt;
 3. kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –wychowawczych na terenie m.st. Warszawy – 1 pkt.

§13

W przypadku, o którym mowa w §11 rodzic kandydata w terminie określonym przez dyrektora jest zobowiązany o dołączenia do wniosku poniższych dokumentów poświadczających kryteria samorządowe:

 1. Oświadczenie potwierdzające fakt złożenia do urzędu skarbowego w Warszawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty); 
 2. Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w placówce oświatowo-wychowawczej, instytucji kultury, ośrodku sportu i rekreacji lub szkole;
 3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego kandydata o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola/szkoły/placówki na terenie m.st. Warszawy.

§14

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.
 2. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe.

§15

Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez MOS Nr 6 w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady i wytyczne dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście lub określają to inne przepisy.

 

§16
Rekrutacja uczestników i kandydatów do MOS NR 6 odbywa się według następującego harmonogramu:
 1. 28 kwietnia 2023 r. - Zarządzenie w sprawie maksymalnej liczebności poszczególnych grup, w których planowane są zajęcia w roku szkolnym 2023/2024, wraz z określeniem ich typu, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział, badania uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz terminie jego przeprowadzenia.
 2. 28 kwietnia 2023 r. - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu prac Komisji Rekrutacyjnej w MOS Nr 6 w Warszawie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w roku szkolnym 2023/2024.
 3. 28 kwietnia 2023 r. - Zarządzenie w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia stałe do MOS nr 6 na rok szkolny 2023/2024.

REKRUTACJA KONTYNUUJĄCYCH

 
Data
Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od
do
5 maja
 godzina 12.00
15 maja
 godzina 16.00
Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 
5 maja
godzina 12.00
15 maja
godzina 18.00
Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
16 maja
godzina 15.00
31 maja
godzina 16.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
16 maja
 godzina 16.00
31 maja
godzina 18.00
Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów
3 czerwca
17 czerwca
Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
21 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
22 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
26 czerwca
 godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Data
Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od
do
16 sierpnia godzina 12.00
22 sierpnia
godzina 14.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
16 sierpnia godzina 12.00
22 sierpnia godzina 16.00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
23 sierpnia
26 sierpnia
Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
29 sierpnia
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
29 sierpnia
godzina 16.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
31 sierpnia
 godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA:

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od
do
1 września
godzina 10.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
1 września
godzina 12.00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
od 1 września
godzina 12.00
Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata
od 1 września
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
     

§17

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym MOS NR 6 w Warszawie.

§18

W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia uczestnika, rodzice/opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia ośrodka o rezygnacji w formie pisemnej.

§19

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności grupy.

§20

Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest określona w ustawie, o której mowa we wstępie.

§22

Dopuszcza się możliwość przesłania podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (o których mowa w ww. regulaminie) w formie skanów na adres poczty elektronicznej: klub@moswola.pl. W przypadku unormowania sytuacji epidemicznej zastrzega się zmianę przepisu w tym zakresie.

Warszawa, dn. 28 kwietnia 2023 r.                            Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6

                                                                                                          Paweł  Wasilewski

 
 
 

 

 

 

 

Opcje strony

do góry