Deklaracja dostępności

Mos Wola Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MOS Wola Warszawa.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych artykułach
 • niektóre zdjęcia nie posiadają opisu ALT
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-16 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Krukowski, klub@moswola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 631 49 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dojścia piesze są od ulicy Rogalińskiej. Przejścia dla pieszych od ul. Rogalińskiej i Siedmiogrodzkiej - przejścia nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej ani świetlnej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikiem od ul. Rogalińskiej występują  podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm. Przy przejściu przez furtkę szkoły występuje próg o wys. ok. 20 cm. Wejście do Ośrodka nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości do ok. 2 km. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
  Najbliższa stacja Metra znajduje się przy ul. Płockiej w odległości ok 400m. Wejścia do metra usytuowane są przy ul. Płockiej po obu stronach jezdni w kierunku ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej.Dojście na perony schodami stałymi, ruchomymi i windami.
 3. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
  • w odległości 100 m: Przystanek Rogalińska (kierunek: Młynów - Browarna: Nr 106)
  • odległości 400 m: Przystanek Szpital Wolski (kierunek: os. Górczewska - rondo Daszyńskiego: Nr 105, kierunek: os. Górczewska - Torwar: Nr 109, kierunek: Konwiktorska - PKP Ursus: Nr 178, kierunek: CM Wolski - Rondo Daszyńskiego: Nr 255)
 4. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się:
  • w odległości 300 m: Rogalińska (kierunek: Młociny-Wyścigi: Nr 10)
  • w odległości 650 m: Metro Płocka (kierunek: Młociny-Wyścigi: Nr 10, kierunek: Kawęczyńska Bazylika-Piaski: Nr 10, kierunek: Koło-Wiatraczna: Nr 26, kierunek: Koło-Metro Marymont: Nr 27)
 5. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Rogalińskiej, ul. Siedmiogrodzkiej i ul. Skierniewickiej.
 6. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ul. Siedmiogrodzkiej.
 7. Najbliższy postój taksówek jest Przy Dworcu zachodnim (autobusowym) i przy skrzyżowaniu ul. Grzybowska, Waliców.
 8. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry