Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego WOLA

Statut Ośrodka

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO NR 6 W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1
Zastosowane pojęcia

Ilekroć jest mowa o :

 1. Ośrodku, Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, MOS, placówce  – należy przez to rozumieć Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 w Warszawie;
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 273 z późniejszymi  zmianami);
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6 w Warszawie;
 4. Dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie wychowanków, radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
  Nr 6 w Warszawie;
 5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 w Warszawie oraz ich rodziców i prawnych opiekunów;
 6. Nauczycielu, trenerze,  – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 6
  w Warszawie.


§ 2
Podstawowe informacje o placówce

 1. Placówka nosi nazwę : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 w Warszawie.
 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
 3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Rogalińskiej 2.
 4. Organem prowadzącym ośrodek jest miasto stołeczne Warszawa.
 5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 administruje i użytkuje halę sportową wraz z zapleczem sanitarnym, świetlicę i pomieszczenia biurowe w zachodnim skrzydle budynku przy ul. Rogalińskiej 2.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§3
 Cele ośrodka

Celem ośrodka jest :

 1. Pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości uczestników zajęć.
 2. Przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie.
 3. Umożliwienie uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności sportowych niezbędnych do pełnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
 4. Wychowanie młodzieży w duchu humanizmu i zbliżenia między narodami, otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego.
 5. Wykorzystanie wychowawczych wartości sportu:
 1. Współżycia, współpracy i współodpowiedzialności w grupie.
 2. Obiektywnego oceniania innych i siebie.
 3. Racjonalnego planowania, organizowania i wykorzystania swojego czasu.
 4. Systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu zadań i w doskonaleniu siebie.
 5. Ekonomizacji i estetyki swoich ruchów i działań.
 6. Wielu innych zachowań i postaw pomagających we właściwym przystosowaniu społeczno-kulturowym.

§ 4
Zadania ośrodka

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowe i rekreacyjne, kulturalne, opiekuńcze , prozdrowotne i profilaktyczne.
 2. Ośrodek realizuje zadania wymienione w ust.1 przez :

1) Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży.

2) Organizowanie:

 1. Szkolenia sportowego w specjalistycznych sekcjach sportowych piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, z możliwością rozszerzenia oferty programowej na inne dyscypliny sportu.
 2. Imprez, turniejów, wystaw, festiwali.
 3. Zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Obozów sportowych szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
 5. Działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.

3) Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 przy realizacji swoich celów statutowych współpracuje z organizacjami społecznymi, wspierającymi działalność MOS, w szczególności z :

1) Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej pod nazwą : Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOLA” przy MOS , dzięki czemu dzieci i młodzież uprawiająca siatkówkę na wysokim poziomie może uczestniczyć w systemie rozgrywek sportowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz w towarzyskich zawodach sportowych w kraju i za granicą.

2) Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół MOS Wola Warszawa, dzięki czemu integrowana jest społeczność pracowników,  absolwentów i przyjaciół MOS Wola.

ROZDZIAŁ III
FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZINAMI WYCHOWANKÓW, SZKOŁAMI, INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

§ 5
Organizacja i formy współdziałania ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami)

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Nauczyciele MOS współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w ośrodku oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

1) Znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i profilaktycznych w ośrodku.

2) Znajomości statutu ośrodka.

3) Uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji pedagogicznej.

4) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w realizacji programu szkoleniowego.

5) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

6) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy placówki.

Udziału w życiu ośrodka.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1) Uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez nauczycieli oraz w sytuacjach interwencyjnych,

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia stałe w ośrodku.

 1. Spotkania z rodzicami organizowane są co najmniej dwa razy w roku, w celu:

1) Zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji programu wychowawczego i programu szkoleniowego ośrodka w obecnym roku szkolnym.

2) Przedstawienia szczegółowego sprawozdania finansowego rady rodziców za poprzedni rok szkolny.

3) W sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora placówki, nauczyciela-trenera prowadzącego grupę uczestników lub innych nauczycieli.

4) Na życzenie rodziców danej grupy ćwiczących z dyrektorem, nauczycielem- trenerem prowadzącym, bądź z innymi nauczycielami.

§ 6
Współpraca z innymi podmiotami oraz środowiskiem lokalnym

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy pełni funkcję młodzieżowego centrum sportowego w dzielnicy Warszawa Wola.
 2. Ośrodek przy pomocy finansowej władz samorządowych może organizować :

1) Lokalne imprezy sportowe dla szkół , instytucji i dla ogółu mieszkańców.

2) Kursy szkoleniowe dla młodzieżowych organizatorów sportu, sędziów sportowych.

3) Rekreacyjne zajęcia sportowe „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, dla dzieci i młodzieży wolskiej pozostającej w mieście w czasie ferii i wakacji.

 1. Ośrodek współpracuje ze szkołami, przedstawia ofertę programową MOS.
 2. Ośrodek współpracuje ze szkołami z klasami sportowymi oraz szkołami sportowymi o profilu siatkarskim, w celu wspólnego ustalania procesu szkolenia dzieci i młodzieży uprawiającej siatkówkę.
 3. Ośrodek współpracuje z młodzieżowymi ośrodkami sportowymi w innych krajach.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY PLACÓWKI ORAZ ICH KOMPETENCJE

 

§ 7
Organy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6

 

 1. Organami ośrodka są:

1) Dyrektor ośrodka

2) Rada pedagogiczna

3) Rada rodziców

4) Samorząd uczniowski

 1. Kompetencje dyrektora ośrodka:

1) Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.

2) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

3) Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

5) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym ośrodka zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi ośrodka.

6) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

7) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

8) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

9) Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego, może stworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka,

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom ośrodka,

3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka,

4) Dyrektor ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 1. Dyrektor ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy uczestników zajęć w przypadkach określonych w statucie ośrodka. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 2. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Rada Pedagogiczna i jej kompetencje:

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2) Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:

a. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

b. Organu prowadzącego placówkę.

c. Z inicjatywy przewodniczącego.

d. Co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ośrodka.

4) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6) Dyrektor ośrodka przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności ośrodka.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) Zatwierdzanie planów pracy ośrodka.

2) Opracowanie i uchwalanie zmian w statucie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

3) Opracowanie i uchwalanie w porozumieniu z radą rodziców  programu wychowawczego i programu profilaktyki MOS.

4) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ośrodku.

5) Ustalenie zasad przeprowadzania badania uzdolnień kierunkowych mających na celu ustalenie poziomu umiejętności i predyspozycji dzieci i młodzieży do uprawiania piłki siatkowej dla kandydatów na wychowanków MOS w grupach średniozaawansowanych i w grupach mistrzostwa sportowego. 

6) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka.

7) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć.

 1. Rada pedagogiczna ośrodka opiniuje:

1) Organizację pracy ośrodka, a w szczególności tygodniowy rozkład zajęć.

2) Projekt planu finansowego ośrodka.

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4) Propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w ośrodku.
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka. Także goście zaproszeni na posiedzenie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.
 5. W ośrodku działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczestników stałych zajęć w ośrodku.
 6. W skład rady rodziców MOS wchodzą rodzice, po jednym przedstawicielu każdego oddziału (drużyny sportowej, grupy ćwiczących), wybranych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka. W celu wspierania działalności statutowej ośrodka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 8. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną przedstawiony przez radę pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki MOS.  
 9. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka.
 10. Rada rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora ośrodka oceny dorobku zawodowego.
 11. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw ośrodka.
 12. W ośrodku działa samorząd uczniowski.
 13. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczestnicy zajęć stałych w ośrodku.
 14. Organami samorządu uczniowskiego w MOS są:

1) Przewodniczący samorządu.

2) Rada Samorządu.

 1. Radę samorządu tworzą kapitanowie wszystkich drużyn i grup sportowych w MOS. 
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczestników. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników zajęć w ośrodku.
 3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.
 4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczestników zajęć:

1) Prawo do zapoznawania się z programem szkolenia, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów i stanu umiejętności w zakresie realizacji programu.

3) Prawo do organizacji życia w ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem fizycznym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4) Prawo redagowania i publikowania informacji na stronie internetowej ośrodka.

5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

ROZDZIAŁ V
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PLACÓWKI
ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI.

§ 8

 1. Organy ośrodka współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami ośrodka.
 3. Sytuacje konfliktowe organy placówki rozwiązują wewnątrz ośrodka chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza placówki.
 4. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy ośrodka zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.
 5. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji. 
 6. Jeżeli rada rodziców w terminie do 30 września  nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego placówki lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor MOS w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora MOS obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 9

 1. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 2. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
 3. Zajęcia treningowe, zawody i turnieje oraz inne imprezy prowadzone są we wszystkie dni tygodnia, także w dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 16 osób, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.
 5. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 6. Szczegółową organizację placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora ośrodka.
 7. Arkusz organizacji ośrodka zatwierdzają właściwe organy Miasta Stołecznego Warszawy, czyli organu prowadzącego MOS. 
 8. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć sporządzony przez dyrektora placówki na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ośrodka.
 9. Zajęcia w grupach odbywają się zgodnie z programem nauczania, wpisanym do zestawu programów nauczania ośrodka.
 10. Nauczyciel może opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.
 11. Samodzielnie opracowany przez nauczyciela program opiniuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ VII
ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ORAZ INNYCH
PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

§ 10
Wicedyrektor Ośrodka

 1. Wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawie o systemie oświaty są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
 2. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor ośrodka.
 3. Do zadań wicedyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 należy w szczególności:

1) Zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

2) Przygotowywanie z dyrektorem ośrodka projektów następujących dokumentów programowo - organizacyjnych, do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną :

 1. Tygodniowego rozkładu zajęć w MOS.
 2. Doboru programów nauczania.
 3. Programu wychowawczego i profilaktyki ośrodka.
 4. Organizacji ewaluacji wewnętrznej w  MOS.
 5. Programu rozwoju ośrodka.
 6. Planu nadzoru pedagogicznego.

3) Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy MOS oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.

4) Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.

5) Badanie osiągnięć uczestników zajęć w MOS.

6) Diagnozowanie wybranych obszarów pracy ośrodka.

7) Prowadzenie obserwacji zajęć edukacyjnych i prowadzenie wymaganej dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji .

8) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w ośrodku i właściwych stosunków pracowniczych.

9) Udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej rodzicom na zebraniach.

10) Współpraca z samorządem uczniowskim.

11) Opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, pomoc i bieżąca kontrola gromadzonej dokumentacji przez nauczycieli starających się o podwyższenie stopnia awansu zawodowego.

12) Egzekwowanie przestrzegania przez uczestników zajęć i nauczycieli ustalonego w ośrodku porządku.

13) Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli – trenerów.

14) Nadzorowanie pracy powołanych zespołów nauczycielskich, w tym zespołów problemowo-zadaniowych.

15) Organizowanie oraz przygotowanie prawidłowej dokumentacji zgrupowań treningowych organizowanych dla młodzieży MOS.

16) Kierowanie organizacją imprez, uroczystości i turniejów w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. 

  

§ 11
 Nauczyciele – trenerzy w ośrodku

 1. Prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą z uczestnikami grup w zakresie nauczania piłki siatkowej i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy.
 2. W swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych kierują się celami i zasadami opisanymi w programie wychowawczym placówki.
 3. Dbają o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę.
 4. Odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczestników zajęć w czasie treningów, zawodów sportowych, wycieczek i imprez organizowanych przez placówkę oraz w czasie pełnionych dyżurów.
 5. Nauczyciele tworzą uczestnikom zajęć warunki do nabywania następujących umiejętności :

1) Planowania, organizowania i oceniania własnych postępów, przyjmowania za nie odpowiedzialności.

2) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi.

3) Efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

4) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5) Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 1. Nauczyciele tworzą w ośrodku środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów i rozwojowi społecznemu.
 2. Wybierają program nauczania kierując się jego celowością, przydatnością                              i potrzebami środowiska.
 3. W czasie konsultacji lub w miarę potrzeb informują rodziców o postępach i trudnościach w realizacji programu przez uczestników zajęć.
 4. Pogłębiają własną wiedzę przedmiotową i pedagogiczną oraz doskonalą metody i formy pracy przez udział w kursach i konferencjach.
 5. Oceniają pracę własną w oparciu o literaturę przedmiotu, publikacje, opinię uczestników zajęć i rodziców.
 6. Opracowują sprawozdanie z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawiają wnioski do dalszej pracy.
 7. Mają prawo do poszanowania swojej godności osobistej ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników ośrodka. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do dyrektora placówki.
 8. Mają prawo do propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami i niesprzecznych z celami wychowawczymi placówki.
 9. Mają prawo do twórczych zmian w programie nauczania.
 10. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami w czasie zajęć treningowych, wyjazdów na zawody sportowe i w czasie zgrupowań sportowych.
 11. Inspirują uczestników do podejmowania działań na rzecz własnej grupy i na rzecz ośrodka.
 12. Tworzą warunki dające uczestnikom zajęć poczucie bezpieczeństwa w grupie ćwiczących i w ośrodku.
 13. Zapoznają uczestników z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz nagłych wypadkach.
 14. Organizują wspólnie z uczestnikami zajęć i ich rodzicami różne formy życia, integrujące zespół sportowy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i tradycje ośrodka.
 15. Uczestniczą w życiu społecznym placówki i dbają o prawidłowy przepływ informacji o działalności ośrodka.
 16. Analizują działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb uczestników zajęć i zaistniałych problemów wychowawczych.
 17. W miarę potrzeb współdziałają z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
 18. Dbają o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia placówki.
 19. Wykonują inne zadania przydzielone przez dyrektora ośrodka.


§ 12

Pracownicy administracji i obsługi

 1. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 6 zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Do zadań pracowników administracji należy zapewnienie sprawnego działania MOS  jako instytucji publicznej,
 3. Do zadań pracowników obsługi należy utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 4. Szczegółowy zakres ich obowiązków pracowników administracji i obsługo ustala Dyrektor.

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ.

§ 13

 1. Uczestnikami zajęć w ośrodku mogą być dzieci i młodzież w wieku 10 - 19 lat, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ośrodek jest dobrowolne.
 3. Ośrodek prowadzi specjalistyczne szkolenie w sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, z możliwością rozszerzenia oferty programowej na inne dyscypliny sportu.
 4. W zajęciach w ośrodku może uczestniczyć młodzież przyjęta na podstawie Zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy na dany rok szkolny.
 5. Zajęcia w ośrodku sekcji siatkówki oraz innych dyscyplin sportu organizowane są:

1) dla początkujących.

2) dla średnio zaawansowanych.

3) w grupach mistrzostwa sportowego.

 1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 6 są organizowane badania uzdolnień sportowych mające na celu ustalenie poziomu umiejętności i predyspozycji dzieci i młodzieży do uprawiania piłki siatkowej na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. W ramach wolnych miejsc, w grupach po zakończonej rekrutacji mogą uczestniczyć wszystkie dzieci i młodzież, bez wstępnej selekcji, po spełnieniu warunków formalnych ustalonych przez dyrektora, z uwzględnieniem zapisów w ust. 8.
 3. W grupach dla najmłodszych i w grupach rekreacyjnych uczestniczą dzieci i młodzież na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka. W grupach mistrzostwa sportowego uczestnicy zajęć obowiązkowo przechodzą okresowe badania w Przychodni Sportowo-Lekarskiej. 

ROZDZIAŁ IX
WARUNKI POBYTU W PLACÓWCE ORAZ POZA TERENEM PLACÓWKI - W CZASIE ZAWODÓW SPORTOWYCH, WYCIECZEK I OBOZÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOS , ZAPEWNIAJĄCE WYCHOWANKOM BEZPIECZEŃSTWO, W TYM OCHRONĘ PRZED PRZEMOCĄ, UZALEŻNIENIAMI, DEMORALIZACJĄ ORAZ INNYMI PRZEJAWAMI PATOLOGII SPOŁECZNEJ.

 § 14

 1. Ośrodek zapewnia bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć na terenie placówki oraz w czasie zawodów sportowych, wycieczek i obozów organizowanych przez placówkę, poza swoją siedzibą.
 2. Bezpieczeństwo uczestników w placówce zapewniają:

1) Dyżury nauczycieli i pracowników obsługi w szatni i przy wejściu na teren ośrodka, w czasie wszystkich przerw między zajęciami sportowymi.

2) Szkolenie pracowników ośrodka pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Ustalenie i zapoznanie całej społeczności placówki z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.

4) Umieszczenie w hali sportowej, siłowni i w saunie regulaminów korzystania z pomieszczeń sportowych.

5) Oznakowanie ciągów komunikacyjnych.

6) Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa.

7)Zakup atestowanego sprzętu.

8) Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 1. Na terenie Ośrodka, jak również w czasie zajęć organizacyjnych przez MOS (w tym zajęć organizowanych poza swoją siedzibą) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów tradycyjnych i elektronicznych, a także spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

ROZDZIAŁ X
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK.

§ 15

 1. Uczestnik zajęć w ośrodku ma prawo do:

1) Wiedzy o przysługujących uczestnikowi zajęć prawach oraz środkach, jakie przysługują im w przypadku naruszania ich praw.

2) Informacji o działalności ośrodka.

3) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

4) Właściwie zorganizowanego procesu nauczania w ośrodku.

5) Opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu i nauki w ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej i nietykalności.

6) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

7) Swobody wyrażania myśli, poglądów i przekonań, w szczególności dotyczących życia ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.

8) Obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny umiejętności sportowych.

9) Korzystania z pomieszczeń ośrodka, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.

10) Wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w Uczniowskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Wola” , działającym przy ośrodku.

11) Reprezentowania ośrodka w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

 1. W przypadku naruszenia jego prawa, uczestnik zajęć, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do: 

1) Nauczyciela – trenera prowadzącego grupę, gdy prawa narusza inny nauczyciel lub inny pracownik ośrodka.

2) Dyrektora, gdy prawa narusza nauczyciel - trener prowadzący grupę.

3) Mazowieckiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor ośrodka.

 1. Uczestnik zajęć w ośrodku ma obowiązek: 

1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach treningowych, w zawodach sportowych i w życiu ośrodka.

2) Godnie reprezentować MOS w zawodach sportowych, zgodnie z zasadami „fair play”.

3) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników ośrodka, w tym zasad należytego korzystania z telefonów komórkowych, urządzeń multimedialnych portali społecznościowych.  

4) Odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

5) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w placówce.

ROZDZIAŁ XI
RODZAJE NAGRÓD I KAR ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY

 § 16

 1. Uczestnik zajęć w ośrodku może otrzymać nagrodę za : 

1) Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

2) Szczególnie wyróżniające się zachowanie.

3) Nienaganną frekwencję.

4) Działalność na rzecz ośrodka.

5) Dzielność i odwagę.

 

 1. Rodzaje nagród dla uczestników zajęć:

1) Pochwała trenera wobec grupy ćwiczących.

2) Pochwała dyrektora wobec grupy ćwiczących.

3) Pochwała dyrektora wobec uczestników całego ośrodka.

4) Dyplom uznania.

5) List pochwalny do szkoły i rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika zajęć.

6) Nagroda rzeczowa.

7) Wpis pamiątkowy do kroniki ośrodka.

8) Honorowa odznaka Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 w Warszawie.

 

 1. W przypadku udowodnienia winy, uczestnik zajęć może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie obowiązków uczestnika w zakresie wymienionym w  § 15 ust. 3 pkt 2, 3, 4, 5.

2) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek.

3) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek.

4) Nękanie, poniżanie innych osób,  również za pośrednictwem Internetu, np. poprzez publikowanie zdjęć przedstawiających wizerunki innych osób wbrew ich woli.

5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności ośrodka.

 1. Uczestnik zajęć może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej uczestnika. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek trenera lub samorządu uczniowskiego.
 2. Rodzaje kar :

1) Upomnienie nauczyciela- trenera prowadzącego grupę.

2) Upomnienie lub nagana dyrektora ośrodka udzielone w obecności rodziców.

3) Zakaz udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez ośrodek do momentu zniesienia kary przez dyrektora ośrodka na wniosek trenera.

4) Zakaz reprezentowania ośrodka do momentu zniesienia kary przez dyrektora ośrodka na wniosek trenera.

5) Przeniesienie do równoległej grupy w ośrodku. 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora ośrodka do skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć w przypadku :

1) Otrzymania kary za rozprowadzanie środków odurzających na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek.

2) Otrzymania kary za wykroczenie zagrażające życiu, zdrowiu innych członków społeczności ośrodka.

3) Otrzymanie kary za zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek. 

 1. W przypadku otrzymania kary, uczestnik lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się do:

1) Dyrektora ośrodka, gdy kara została udzielona przez nauczyciela – trenera.

2) Mazowieckiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez dyrektora ośrodka. 

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Postanowienia końcowe :

 1. W placówce mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczestników zajęć oraz rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor ośrodka po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 3. W ośrodku nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach placówki w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycieli- trenerów, bądź w razie potrzeby w innych miejscach.
 5. Wszyscy pracownicy ośrodka zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
 6. Zmiany w niniejszym statucie uchwala rada pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu.
 7. Wniosek o dokonanie zmiany w statucie inne organy ośrodka kierują na piśmie do rady pedagogicznej.
 8. Rada rodziców oraz samorząd uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w Statucie po podjęciu stosownej uchwały.
 9. Zmiany w Statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy placówki.
 10. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Zasady prowadzenia przez ośrodek gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 12. Ośrodek używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Niniejszy statut został znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6 z dnia 30 marca 2015 roku.
 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 Dzielnicy Warszawa – Wola
Paweł Wasilewski

Opcje strony

do góry